Vad är en språkkonsult?

Språkkonsulter utgör en relativt liten yrkeskår som arbetar med att få språket, oftast det skriftliga, att fungera bättre. Med språk menas då inte främmande språk utan språket i allmänhet, som ett kommunikationsmedel.

Vad gör en språkkonsult?

Språkkonsulten börjar ofta med att ta reda på vad kunden har för syfte med sina texter. Vem vänder texten sig till och vad ska hända när den är läst? Hur når texten läsaren, vad finns det för kommunikationskanaler? Dessa frågor verkar självklara, men inte desto mindre är de ofta obesvarade när skribenter våndas vid tangentbordet.

När syftet är inringat och de tänkta läsarna åskådliggjorda, sätter språkkonsulten i gång och utbildar personal eller skriver om mallar eller specifika texter. Eller föreslår en ny strategi för kommunikation.

Språkets hantverkare

Språkkonsultens arbete är framför allt praktiskt; det är ett hantverk. En duktig texthantverkare använder både språkvetenskaplig forskning och egen erfarenhet, och har ett samarbete med andra språkvårdare.

Många språkkonsulter arbetar i egen regi och får på så vis erfarenhet från många områden och kan komma med nya ögon till nya ställen. Andra är fast anställda och blir då experter inom ett visst område.

Hur blir man det?

Man kan utbilda sig till språkkonsult på ett språkkonsultprogram vid universitetet i Göteborg, Lund, Stockholm eller Umeå. Utbildningen i Stockholm har funnits sedan början av 80-talet, då den kom till som ett led i strävandena att göra myndighetsspråket mer tillgängligt för allmänheten. Sedan dess har utbildningen förändrats; den har blivit längre och är nu tre år, den har blivit bredare och inriktas på fler verksamheter, och självfallet har ny teknik påverkat både genrer och språkkonsultens arbetsredskap.