En bearbetad myndighetstext

Här kan du läsa två versioner av ett beslut som en myndighet, Naturvårdsverket, har skickat till en privatperson som ansökt om ekonomisk ersättning. Den ena är verkets ursprungliga version, den andra är mitt omskrivningsförslag. Längst ner finns en kommentar till ändringarna.

Orginaltext

Ansökan 1900-00-00 om ersättning för skadegörelse på bostadshus orsakad av hackspett

Ni har begärt ersättning för skadegörelse på bostadshus orsakad av hackspett. Länsstyrelsen i Jämtlands län har yttrat sig över ansökan, och tillstyrkt att ersättning skall utbetalas.

Av bifogad promemoria (1900-00-00 dnr. 000) framgår vad som ligger till grund för Naturvårdsverkets beslut i ärenden om skador på näring eller bostad orsakade av vilt.

Naturvårdsverket beslutar att, efter avdrag för självrisk, ersätta Er för den skada som hackspetten åstadkommit på Ert hus med 8 000 kr. Beloppet kommer att utbetalas till Er genom verkets försorg från anslaget »Ersättning för vissa skador av vilt« kontonr 000-0 (000-0, 000-0).

Naturvårdsverkets beslut kan inte överklagas.

För Statens naturvårdsverk

Efter bearbetning

Svar på ansökan 1900-00-00 om ersättning för skada på bostadshus orsakad av hackspett

Naturvårdsverket har beslutat att du ska få ekonomisk ersättning för den skada som en hackspett har gjort på ditt bostadshus. Även Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit del av din ansökan och anser att du har rätt till ersättning.

Ersättningen blir 8 000 kr efter avdrag för självrisk. Pengarna betalas ut från Naturvårdsverkets anslag »Ersättning för vissa skador av vilt« med kontonr 000-0 (000-0, 000-0).

Vi bifogar en promemoria där det framgår vad som ligger till grund för våra beslut i denna typ av ärenden.

Du kan inte överklaga Naturvårdsverkets beslut.

För Statens naturvårdsverk

Förändringen

Det är främst tonfallet och dispositionen som är ändrat i den senare versionen. Det som är viktigast för mottagaren, nämligen verkets beslut, har jag satt allra först. I den första versionen meddelas detta först i tredje stycket, medan länsstyrelsens yttrande meddelas i första stycket..

Rubriken har jag förtydligat genom att i stället för »Ansökan /.« skriva »Svar på ansökan /.«.

Tonen har gjorts mindre opersonlig genom tilltal i andra person singularis, alltså »du« i stället för »ni«. Att tilltala en människa med »du« är framför allt tydligare, men de flesta upplever det även som trevligare och mindre distanserat. Myndigheten framstår nu också tydligare som avsändare genom att den omtalar sig själv med »vi«. Byråkratiskt klingande ord som »tillstyrkt«, »utbetalas« och »bifogad« har också bytts ut, och »skall« har ersatts av det modernare »ska«.